Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Regjeringsutvalg vil skrote elbilsubsidiene en gang for alle (Nettavisen)

Startet av Blouberg, søndag 28. mars 2021, klokken 09:18

« forrige - neste »

Blouberg

Usikker på om  om denne rapporten har vært oppe til diskusjon tidligere.

"«Norge mot 2025»-utvalget la frem sin rapport torsdag, et utvalg som skulle se hvordan Norge skal tilpasse seg inn mot 2025, i kjølvannet av korona-pandemien.

Blant tiltakene som blir foreslått er å fjerne taxfree-ordningen. Men utvalget anbefaler også regjeringen å skrote elbilsubsidiene, og gir en rekke grunner til det."


https://www.nettavisen.no/okonomi/regjeringsutvalg-vil-skrote-elbilsubsidiene-en-gang-for-alle/s/12-95-3424106670?fbclid=IwAR2kNiQoj13GKljOmZmdLqDf-uD9BD6F27msxMC69jLzQDZfqguzCik-_jc#Echobox=1616673604

jlan

Sitat fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-4/id2841052/
Utvalget anbefaler at det legges en plan for utfasing av avgiftsinsentivene til elbiler på en måte som ikke fremmer kjøp av biler som bruker fossilt drivstoff
Det kan vel bare bety at det anbefales svært høye avgifter på kjøp av fossilbiler, eller direkte forbud. Dette vil jo klart påvirke bruktbilprisene. Når det gjelder bruk av eksisterende fossilbiler så er det antagelig politisk vanskelig å gjøre det vesentlig dyrere, ihvertfall utenfor de største byene. Men de gir vel her signaler om at de ønsker å regulere avgiftsnivået i tråd med en behovsprøving av kjøringen.
SitatEt veiprisingssystem som tar hensyn til at negative eksterne effekter ved bilkjøring varierer med biltype, tid og sted, vil være et mer effektivt virkemiddel for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved bilkjøring enn dagens veibruksavgift
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

Electric cars in Norway

#2
Her er NOU Norge mot 2025»-utvalget sin rapport: https://www.regjeringen.no/contentassets/612755ca262842329ae0a7968e66351f/no/pdfs/nou202120210004000dddpdfs.pdf

Jeg har lest hele rapporten og den er god den, slik ofte NOUèr er siden de har gjerne har de beste ressursene med i arbeidet.

Men dette med elbil vurderingene - der mener jeg de bommer stygt. De må ikke glemme hovedprioriteringene og det er jo å fase ut fossilbiler på sikt og gjerne snarest mulig.

Les selv! Gå rett til side 135 der står det dette:

Kopi:

Subsidier
Kostnaden ved å stimulere til utslippsreduksjoner gjennom subsidier for å øke etterspørselen etter
klimavennlige alternativer vil normalt overstige kostnaden ved bruk av utslippsprising.

Finansdepartementet har for eksempel beregnet at de samlede avgiftsinsentivene til elbiler utgjør 10 000–15 000 kroner per tonn CO2. Dette anslaget tar utgangspunkt i hvor høy en CO2-avgift måtte ha vært for at avgiften skulle gitt like sterke insentiv til å velge elbil, i nåverdi, som dagens avgiftsfordeler.

Fritaket for omregistreringsavgift eller økonomiske fordeler utenfor avgiftssystemet, slik som fritak eller reduserte bompenger, ferjesatser, parkeringsavgifter og tilgang til kollektivfelt, er ikke inkludert i beregningene. Tallene er beregnet ut fra stiliserte forutsetninger. I konkrete eksempler kan støtten både bli vesentlig høyere og vesentlig lavere, avhengig av egenskapene til elbilene, egenskapene til alternative biler med forbrenningsmotor og kjøremønster. Til sammenligning er den generelle CO2-avgiften i 2021 på 591 kroner per tonn CO2, altså i størrelsesorden 5 pst. av de samlede anslåtte elbilinsentivene, mens kvoteprisen i EU ETS stort sett har vært innenfor intervallet 250–400 kroner det siste halvåret.

Avgiftsfritakene for elbiler illustrerer også ulemper ved å subsidiere miljøvennlige alternativer, fremfor å prise miljøskadelig aktivitet.

Avgiftsfritakene på elbiler har trolig ført til økt bilbruk blant annet på bekostning av gåing, sykling og kollektivtrafikk.

De lave elbilprisene i Norge kan altså ha resultert i at vi har flere og tyngre biler i Norge, og at andre miljøvennlige transportmetoder er tatt i bruk i mindre utstrekning enn det som er ønskelig.

Negative eksterne effekter ved bilbruk som kø, støy og ulykker vil øke i omfang hvis total bilbruk øker som følge av avgiftsfritakene.

Disse effektene har også samfunnsøkonomiske kostnader, som kommer i tillegg til kostnadene av avgiftsfritakene for elbiler slik de er beregnet av Finansdepartementet.

Utvalget mener at fordelingseffektene av avgiftsfritakene er ugunstige, da de største subsidiene går til en relativt liten gruppe husholdninger som kjøper dyre biler, mens regningen tas av fellesskapet.

Avgiftsfritak på elbiler er også et eksempel på en subsidie med svært begrenset sysselsettingseffekt i Norge, i motsetning til subsidier med formål å skalere klimateknologi i norsk industri.

Utvalget anbefaler at det legges en plan for utfasing av avgiftsinsentivene til elbiler på en måte som ikke fremmer kjøp av biler som bruker fossilt drivstoff.

Marius Kotsbak

Bommen her er jo at de kun ser på CO2 og ikke på luftforurensningen i byene, som gjerne rammer de som ikke er rike og kan sitte i en Tesla med godt luftfilter, men de som står på gata og venter på buss eller sykler. Spesielt dieselbiler om vinteren har jo mye høyere utslipp enn på papiret.

At de i det hele tatt nevner vekten til elbilene når dette er tilbakevist av faktisk.no gjør at jeg tviler litt på det faglige i rapporten.

Økt bilbruk kan heller løses med veiprising eller redusert bomtakst enn å endre på avgiftene på kjøp av elbiler. Det begrenser seg også endel ved at parkering etterhvert blir vanskelig/dyrt i de store byene.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019

turfsurf

Trolig, kan, hvis, mener er ikke ord som gjør meg trygg på faktagrunnlaget her. Fremstår ikke som mere enn synsing basert på ett grunnlag som allerede har en bias. Når de i tillegg kommer med faktafeil blir det hele ganske dumt.
Model Y P 2022 | BMW CE 04 2022 | e-tron 50 SB 2021 | x - e-tron 50 2020 | x - Model 3 LR 2021 | x - I-Pace HSE 2019 |
x - i3 120Ah 2019 | x - Model X 100D 2017 | x - i3 60Ah 2015 | x - Model S 85D 2015  | x - Model S85 2013

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA